ที่มาของ Thai Good Farmer.com
หรือ “ Top N”สมาชิกของกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวงมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผลผลิตจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ถ้าทำจากเกษตรกรที่ดีใส่ใจในจรรยาบรรณ ปฏิบัติทุกขั้นตอนตามข้อกำหนดของ GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อได้ชื่อว่าเป็น “เกษตรกรมืออาชีพ” ที่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ

จากความรู้และความชำนาญที่หลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม บ้างก็เป็นแม่ค้าในตลาด บ้างก็เป็นตัวแทนส่งของห้างร้าน จึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและเครือข่ายสมาชิกลูกสวนให้มีรายได้และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่า ผักสด อร่อย ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานระดับสากล ของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง” จะได้เป็นที่รู้จักไปยังตลาดต่างพื้นที่ตลอดจนทั่วประเทศ แล้วมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป

กลุ่มลูกค้าตลาดสด
Fresh Market


ห้างร้านค้าปลีกและส่ง
Retail


ผู้ประกอบการ
HORECA


อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
Food Industry


ส่งออกต่างประเทศ
Export